Landsklubben for selvstændige og freelancere

Velkommen til landsklubben for selvstændige og freelancere.

Medlemmer af landsklubben er medlemmer af sektoren for privatansatte og selvstændige, der har selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse samt magistre, der har deres hovedbeskæftigelse ved freelancearbejde for en eller flere arbejdsgivere eller kunder.

Her på siderne finder du oplysninger om bestyrelsen, vedtægter, information om freelancearbejde og selvstændig virksomhed samt oplysninger om medlemsaktiviteter.

Gode grunde til at være medlem af landsklubben

I landsklubben møder du andre magistre, der ligesom dig har valgt en tilværelse som selvstændig eller freelancer.

På landsklubbens virtuelle netværk kan du lægge din virksomhedsprofil ind, så du bliver en kendt person, lærer andre freelancere og selvstændige magistre at kende, har mulighed for at finde samarbejdspartnere og at netværke.

Du kan deltage i landsklubbens årlige medlemsseminar med et fagligt indhold og kulturelle indslag.

Du kan benytte dig af DM's meget fordelagtige forsikringstilbud til freelancere og selvstændige, erhvervsforsikring og erhvervsansvarsforsikring og andre af DM's medlemstilbud, herunder også faglige netværk.

Du kan deltage i de medlemsmøder, der arrangeres af bestyrelsen, om relevante og aktuelle emner, der er rettet mod gruppen af freelancere og selvstændige.

Du er med til at vælge en bestyrelse, der varetager dine fagforeningsmæssige interesser i forhold til DM – og omverdenen – og sætter fokus på freelanceres og selvstændiges særlige vilkår - og du kan selv stille op til bestyrelsen og få indflydelse på tingene.

På landsklubbens hjemmeside kan du finde nyheder, information, Freelancehåndbogen, standardkontrakter o.a., som du kan bruge i dit arbejdsliv som freelancer eller selvstændig.

Bestyrelsen holder dig informeret om, hvad der foregår i landsklubben – og omverdenen – i nyhedsbreve, der udsendes fire gange om året.

Bestyrelsen for Landsklubben for selvstændige og freelancere

Formand
Portræt af Helle Idland
Helle Idland
T: 26 21 94 50 

Næstformand
Foto mangler
Jan Kjær Andersen
T: 26 70 36 81

Anne Tang Thomsen
ANNE TANG THOMSEN
T: 33 93 56 62

Foto mangler
Bjørn Petersen
T: 29 82 65 12

Portræt af Isabelle k. Littau
Isabelle K. Littau
T: 30 90 36 30

Suppleanter

Portræt af Henrik Morell
Henrik Morell
T: 26 74 13 85

Henrik West
Henrik West
T: 29 79 19 50

Vedtægt for Landsklubben for selvstændige og freelancere

§ 1. Medlemskab
Landsklubben virker inden for rammerne af gældende bestemmelser om Landsklubber i Dansk Magisterforenings vedtægter § 8 samt Vedtægt for Sektoren for privatansatte og selvstændige.

§ 2. Medlemmer
Medlemmer af Landsklubben er medlemmer af Sektoren for privatansatte og selvstændige, der har selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse samt magistre, der har deres hovedbeskæftigelse ved freelancearbejde for en eller flere arbejdsgivere eller kunder.

Overgår et medlem af landsklubben til ansættelse i et lønmodtager job eller bliver arbejdsløs, kan der dispenseres således at den pågældende forbliver medlem af landsklubben, såfremt henholdsvis ansættelsen eller arbejdsløshedsperioden ikke er af længere end et års varighed.

§ 3. Formål
Landsklubbens formål er inden for de af Vedtægt for Sektoren for privatansatte og selvstændige udstukne rammer at arbejde for medlemmernes fælles faglige og arbejdsmæssige interesser som selvstændige og freelancere samt fremme partnerskabstanken.

§ 4. Landsklubbestyrelsen
Landsklubben ledes af en bestyrelse på op til 5 medlemmer. Landsklubbestyrelsen udpeger af sin midte en formand og næstformand. Landsklubbestyrelsen udpeger af sin midte en repræsentant til bestyrelsen for Sektoren for privatansatte og selvstændige. Stk. 2. Der afholdes valg til landsklubbestyrelsen hvert tredje år. Der vælges op til 5 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Valget forestås af landsklubbestyrelsen. Ethvert af landsklubbens medlemmer, jfr. § 2, kan opstille til bestyrelsesvalget inden for en frist, som fastsættes af landsklubbestyrelsen i forbindelse med udskrivelse af valg. Stk. 3. Valget foregår ved urafstemning blandt medlemmer af landsklubben, jfr. § 2.

Ved afstemningen kan hvert medlem af landsklubben stemme på indtil 3 af de opstillede kandidater. Hvert medlem kan maksimalt genvælges tre gange jf. DM's vedtægt § 10.

Stk. 4. Vælges et af landsklubbens medlemmer til DM’s hovedbestyrelse jf. sektorvedtægtens § 9, tilfalder en plads i landsklubbestyrelsen denne.

Stk. 5. De op til 5 kandidater, der opnår de højeste stemmetal eller plads i hovedbestyrelsen, anses for valgt.

Stk. 6. Opgørelse af valgresultatet foretages af DM's sekretariat, og resultatet tilstilles landsklubbestyrelsen.

Stk. 7. Såfremt der kun opstilles det antal kandidater, der skal vælges til bestyrelsen, anses disse for valgt.

Stk. 8. Landsklubbestyrelsen sørger snarest muligt, efter at et valgresultat er fremkommet ved enten fredsvalg eller urafstemning, for, at dette bekendtgøres for landsklubbens medlemmer.

Stk. 9. På første møde konstituerer landsklubben sig med en formand og udpeger en repræsentant til sektorbestyrelsen jf. § 6 stk. 2 i sektorens vedtægt.

Landsklubbestyrelsen fastlægger desuden sin forretningsorden på det konstituerende møde.

§ 5. Ændring af vedtægten
Ændring af vedtægten kan foreslås af landsklubbestyrelsen, sektorbestyrelsen eller en gruppe på minimum 25 medlemmer af landsklubben.

Stk.2
Modtagne forslag til vedtægtsændring skal indenfor en frist af 2 måneder behandles i landsklubbestyrelsen og efterfølgende forelægges til godkendelse i bestyrelsen for Sektoren for privatansatte og selvstændiges bestyrelse.

§ 6. Overgangsbestemmelse
Tidligere medlemmer af Sektionen for freelancere og selvstændige, jfr. Sektionsvedtægtens § 2, stk. 2, indgår i landsklubben i en overgangsperiode svarende til første valgperiode, selvom de ikke opfylder betingelserne i landsklubvedtægtens § 2. § 7 Ikrafttræden Vedtægten er gældende fra 1. januar 2016.

Godkendt af Sektoren for privatansatte og selvstændige på bestyrelsesmøde jfr. dennes vedtægt, § 5, stk. 2 den 3. november 2015.