Bestyrelsen for DM Leder

DM Leder har en bestyrelse, hvis opgave det er at udvikle DM Leder, så sektoren bliver den mest attraktive sparringspartner for dig som højtuddannet leder.

Formand
Birgith Sloth
Birgith Sloth
T: 20 89 04 39
Cand.scient i biologi. Leder af international rådgivning og kapacitetsopbygning indenfor natur- og artbeskyttelse samt udvikling af tilknyttet lovgivning. Ledelseserfaring fra Miljøministeriet, privat rådgivningsvirksomhed samt national og international NGO arbejde. Fremme af gode arbejdsforhold samt flere ledere med magisterbaggrund ligger mig på sinde.


Næstformand
Nina Hallgren
Nina Louise Hallgren
T: 26 39 69 65
Afdelingschef, Uddannelse og Karriere i Teknisk Landsforbund. Cand.mag. i fransk og kultur- og sprogmødestudier fra RUC. Jeg er aktiv i bestyrelsen fordi jeg synes det er vigtigt, at magister- og scientledere har et naturligt og stærkt fagligt fællesskab og samlingssted i DM. Personligt er jeg optaget af, hvordan ledelse sker i praksis. Det diskuterer jeg gerne og længe med andre som vil nørde ledelse.


Anja Warschawsky
Leder af Historisk Afdeling på Grundfos og uddannet cand.mag. i historie. Er særligt optaget af at forbedre lederes muligheder for at arbejde med psykisk arbejdsmiljø, både for ledere og medarbejdere.


Christina Dahl
Christina Dahl
Uddannet som cand.pæd.psyk. suppleret med en lederuddannelse og projektlederuddannelse. Ansat som leder i et af Hillerød Kommunes decentrale tilbud.


Gitte Bruun Jensen
Gitte Bruun Jensen
T: 21 66 86 13
Bibliotekschef på Danmarks Tekniske Universitet. Er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet og har mange års ledelseserfaring fra det private erhvervsliv og i nyere tid fra universitetsverdenen.


Helge Mogensen
Daglig leder af Kontor for Udvikling og Fællesskab i Idrættens Hus. Tidligere idrætschef i Idrætsunionen i Greve, uddannet cand.scient. i idræt og samfundsfag. Er særligt optaget af at DM skal hjælpe medlemmerne med at definere god ledelse, specielt på arbejdspladser hvor der ikke er tillidsrepræsentanter eller overenskomst.


Kirsten Hjerrild Nielsen
T: 23 60 50 68
Digitaliseringschef, Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune. Er uddannet datalog med bifag i matematik fra Aarhus Universitet og har mange års it- og ledelseserfaring fra både fra det offentlige og det private erhvervsliv. Har været udstationeret i USA. Jeg er særlig optaget af at styrke af ledelse som profession, at opnå et godt arbejdsmiljø præget af tillid og respekt samt god opgaveløsning, og endelig at vi gør kompetent brug af it i ledelse.


Kristian Nordholm
Kristian Nordholm
T: 60 82 52 44
Uddannet cand.scient, merkonom og diplom i ledelse. Har tidligere siddet i bestyrelsen for DM Privat og MP Pension. Arbejder til daglig som redaktionschef i Gyldendal Uddannelse.


Foto af Thomas Steffensen
Thomas Christian Steffensen
T: 31 51 82 78
Sekretariatsleder på Øresunddirekt. Er uddannet cand.mag. i dansk og har en mastergrad i offentlig administration. Er optaget af at få skabt opmærksomhed omkring magisterlederes kompetencer.

Opdateret 22/8/2017

Forretningsorden

§ 1. Konstituering
Snarest muligt efter ordinære valg, normalt senest den 15. januar, afholdes bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig på følgende måde:

 1. Valg af formand
  Kandidater til formandsposten opstilles ved mundtlig anmeldelse. På begæring fra et bestyrelsesmedlem skal dette dog ske ved skriftlig anmeldelse.
  Efter kandidatopstillingen har de opstillede kandidater lejlighed til at kommentere deres kandidatur jf. § 5.
  Er der kun opstillet én kandidat, anses den pågældende som valgt uden afstemning.
  Valg af formand sker ved skriftlig afstemning, hvis to medlemmer af bestyrelsen anmoder herom.
  Hvis der opstilles flere end 2 kandidater, og ingen af den opnår absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages omvalg mellem de 2 kandidater, der har opnået flest stemmer.
  Ved stemmelighed i omvalget ofretages en mundtlig forhandling. Derefter gentages afstemningen. Ved fornyet stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
 2. Valg af næstformand
  Valget af næstformand foregår i øvrigt som valg af formand, jf. punkt 2
 3. Suppleringsvalg
  Hvis formanden eller næstformanden fratræder i løbet af valgperioden eller meddeler forfald i mere end 2 måneder, kan bestyrelsen vælge en ny formand/næstformand for den resterende del af valgperioden efter regler i punkt 1.

§ 2. Forretningsudvalg og ad hoc-udvalg

 1. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand samt et bestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget refererer til bestyrelsen.
 2. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg.
 3. Møder i bestyrelsens udvalg finder sted på baggrund af en dagsorden, der udsendes til udvalgets medlemmer og udsendes til den øvrige bestyrelse til orientering.
  Ved hvert udvalgsmøde tages et kort referat, der udsendes til alle medlemmer i bestyrelsen.

§ 3. Bestyrelsens møder
Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder om året i henhold til en aftalt mødekalender.

 1. Mødeindkaldelse
  Formanden/næstformanden indkalder normalt til de ordinære møder. Der kan ekstraordinært indkaldes til møde, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt begærer det. Indkaldelsen skal i så fald ske senest 3 dage efter anmodningen er fremsat og med det i stk. 4 nævnte varsel.
 2. Møde om uopsættelige sager
  Møder om uopsættelige sager kan varetages af formandskabet/forretningsudvalget med reference til bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Der optages referat af sådanne møder jfr. stk. 10.
 3. Varsel og dagsorden
  Formanden indkalder bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesmøde med normalt 14 dages varsel samtidig med, at der udsendes dagsorden, som ledsages af forberedende materiale i videst mulige omfang. De ordinære bestyrelsesmøders dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  a. Godkendelse af dagsorden og referater
  b. Meddelelser fra formand samt nedsatte udvalg
  c. Eventuelt

 4. Forslag til dagsordenspunkter
  Et bestyrelsesmedlem kan ved henvendelse til formanden senest 10 dage før et aftalt ordinært møde forlange at få et punkt optaget på dagsordenen.
 5. Forfald
  Medlemmer som måtte være forhindret i at give møde skal meddele dette til formanden og kan i givet fald skriftligt tilkendegive deres synspunkter til de foreliggende dagsordenspunkter.
 6. Gæster ved bestyrelsesmøder
  Bestyrelsen kan invitere gæster til, uden stemmeret, at deltage i behandlingen af enkelte punkter på dagsordenen.
 7. Mødeledelse
  Formanden eller næstformanden leder forhandlingerne ved bestyrelsens møder. Mødelederen afgør, når en sag er behørigt drøftet, med mindre bestyrelsen ved stemmeflerhed træffer en anden afgørelse. Mødelederen formulerer de punkter, hvorom der eventuelt skal stemmes i en sag.
 8. Beslutningsdygtighed og mindretalsudtalelse
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved de til enhver tid fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formanden stemme afgørende. I alle sager, hvor afstemninger har fundet sted, indføres stemmetallene for og imod samt antallet af eventuelle ”ikke-stemmer” i referatet. Et mindretal, herunder et enkelt medlem, er berettiget til gennem en kort tilføjelse til referatet at få givet udtryk for sin afgivende mening samt sin stemmeafgivning angående en bestemt sag.
 9. Referat
  Bestyrelsens beslutninger protokolleres i et mødereferat. Til yderligere belysning af de førte forhandlinger kan tillige hovedsynspunkter i forhandlingen refereres. Referatet skrives af sekretariatet, gennemses af mødelederen og udsendes til bestyrelsens medlemmer normalt senest 14 dage efter mødets afholdelse. Referatet kan udsendes til sektionens medlemmer. Indsigelser mod referatet skal være sekretariatet i hænde senest 8 dage efter modtagelsen. Når fristen er udløbet korrigeres referatet efter mødelederens anvisninger på basis af de indkomne indsigelser. Herefter anses referatet for godkendt. Endelig godkendelse af referatet sker på næstfølgende bestyrelsesmødet. Referaterne opbevares i sekretariatet.

§ 4. Formanden

 1. Formanden repræsenterer sektionen udadtil. I udvalgte tilfælde kan forretningsudvalget eller dets enkelte medlemmer føre forhandlinger i formandens sted.
 2. Formanden kan undtagelsesvist lade en sag afgøre ved rundsendelse til bestyrelsens medlemmer.

§ 5. Bestyrelsesmedlemmernes hverv
Bestyrelsesmedlemmer kan i reglen ikke pålægges hverv, som de ikke ønsker at påtage sig.

§ 6. Ændring af forretningsorden
Ændring af nærværende forretningsorden kan finde sted efter de almindelige regler for beslutning i bestyrelsen.

Vedtaget på DM Leders bestyrelsesmøde 6. maj 2017

Vedtægt for DM Leder

§ 1. Navn
Sektor for DM Leder

§ 2. Formål
Sektorens formål er – indenfor rammerne af DM’s vedtægt – at varetage og fremme bedst mulige løn og ansættelsesforhold for ledere samt faglige og sociale interesser. Sektoren fremmer rådgivning, faglig sparring samt efteruddannelse om de særlige kvalifikationer og udfordringer ledere møder på det private såvel som offentlige arbejdsmarked.

§ 3. Medlemskab
Medlemmer af DM ansat i eller udpegede til lederstillinger, og som har kompetence til at ansætte eller afskedige medarbejdere eller som har formel indstillingsret til at ansætte og afskedige medarbejdere, kan være medlem i ledersektoren.

Stk. 2. Ansatte ledere med kompetence til at ansætte eller afskedige akademiske medarbejdere, eller som har formel indstillingsret til at ansætte eller afskedige akademiske medarbejdere, kan ikke være medlem i andre sektorer af DM.

Stk. 3. Ledige medlemmer i ledersektoren kan vælge at fortsætte i ledersektoren i op til 1 år eller indgå i DM Offentlig, DM Privat eller DM Viden. Efter 1 år vælger ledige ledere at indgå i en af de nævnte sektorer. 

§ 4. Sektorens organisering
Sektoren er landsdækkende uden opdeling i klubber.

§ 5. Medlemmernes rettigheder i sektoren
Sektorens medlemmer har i sektoren valgret og opstillingsret til:

 • Sektorbestyrelsen
 • Hovedbestyrelsen
 • Kongressen, jf. dog § 10.

§ 6. Sektorbestyrelsen
Sektorbestyrelsen kan anvende sektorens økonomiske midler til formål, der angår sektorens medlemmer inden for sektorens område under respekt for, at DM er én forening.

Stk. 2. Sektorbestyrelsen består af op til 10 medlemmer.

Stk. 3. Sektorbestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

§ 7. Sektorens hverv
Sektorbestyrelsen behandler og afgør alle anliggender, som alene vedrører forholdene for sektoren, samt alle anliggender, der af hovedbestyrelsen henlægges til afgørelse i sektorbestyrelsen.

Stk. 2 . I tilfælde af tvivl om et bestemt anliggende skal afgøres af hovedbestyrelsen eller en sektorbestyrelse, bestemmer hovedbestyrelsen, hvor det pågældende anliggende skal afgøres.

Stk. 3. En sektorbestyrelse kan indgå forpligtende aftaler, som alene vedrører sektorens medlemmer, samt afgøre anliggender der af hovedbestyrelsen henlægges til afgørelse i sektorbestyrelsen.

§ 8. Valg til sektorbestyrelse
Sektorbestyrelsen vælges af og blandt sektorens medlemmer hvert 3. år samtidig med valget til DM’s formand og hovedbestyrelsen. Sektorbestyrelsen tiltræder 1. januar i det følgende år og hvert medlem kan genvælges maksimalt tre gange, jf. DM’s vedtægt §§ 10, 14, 15. Der er direkte valg blandt sektorens medlemmer til sektorbestyrelsen.

Stk. 2. Sektorbestyrelsen tilstræber, at større medlemsgrupperinger bliver repræsenteret i sektorbestyrelsen ved valget til sektorbestyrelsen.

Stk. 3. Sektorbestyrelsen tilstræber en ligelig kønsmæssig repræsentation af sektorens medlemmer i sektorbestyrelsen.

§ 9. Valg til hovedbestyrelse
Hovedbestyrelsen vælges hvert 3. år ved direkte valg i sektorerne af og blandt sektorernes medlemmer samtidig med valget til sektorbestyrelsen og valget til DM’s formand, jf. DM’s vedtægt § 14.

Stk. 2. DM Leder har én fast plads i DM’s Hovedbestyrelse.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen sidder tre år og hvert medlem kan genvælges maksimalt tre gange. Valget finder sted således, at den nye hovedbestyrelse tiltræder den 1. januar i det følgende år.

Stk. 4. Sektorbestyrelsen tilstræber, at opstillingen af kandidater i sektoren til valget til hovedbestyrelsen afspejler sektorens større medlemsgrupperinger.

Stk. 5. Sektorbestyrelsen tilstræber, at opstillingen af kandidater i sektoren til valget til hovedbestyrelsen sker bredt for at tilgodese en ligelig kønsmæssig repræsentation af sektorens medlemmer.

Stk. 6. Sektorbestyrelsen fastsætter øvrige regler for afholdelse af valget til hovedbestyrelsen, herunder vedrørende opstillingen af kandidater.

§ 10. Valg til kongres
Sektorbestyrelserne foranstalter selv valg af delegerede til kongressen hvert 3. år efter valget af formand og valgene til hovedbestyrelsen og sektorbestyrelserne, jf. DM’s vedtægt § 15. Kongressen samles til ordinært møde hvert 3. år, jf. DM’s vedtægt § 13, stk. 1.

Stk. 2. DM Leder har fast 5 pladser i kongressen.

Stk. 3. Sektorbestyrelsen tilstræber, at større medlemsgrupperinger bliver repræsenteret i kongressen.

Stk. 4. Sektorbestyrelsen tilstræber, at valget af kandidater til kongressen sker bredt for at tilgodese en ligelig kønsmæssig repræsentation af sektorens kongresdelegerede i kongressen.

§ 11. Optagelse af andre fagforeningers medlemmer i DM
I forbindelse med optagelse af andre fagforeninger indplaceres de nye ordinære medlemmer i sektoren i overensstemmelse med DM’s vedtægt § 4.

Stk. 2. De ny-optagne medlemmer af sektoren vælger et medlem, der indgår i sektorbestyrelsen.

Stk. 3. Sektorbestyrelsen kan i forbindelse med optagelse af andre fagforeninger eller dele af fagforeninger, for en nærmere fastsat periode beslutte at udvide antallet af sektorbestyrelsesmedlemmer jf. stk.2.

§ 12. Ændring af vedtægten
Ændringer i vedtægten kan foreslås af sektorbestyrelsen eller af en gruppe på 100 medlemmer af sektoren.
Vedtægtsændringer godkendes i hovedbestyrelsen, jf. DM’s vedtægt § 10 og Vejledning om sektorer stk. 8.

§ 13. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2016.

Godkendt af hovedbestyrelsen 31. august 2015, jf. DM’s vedtægt § 10 og Vejledning om sektorer stk. 8.

Bestyrelsens arbejde

DM Leders bestyrelse arbejder for, at sektoren skal være en attraktiv partner for højtuddannede ledere. Bestyrelsen arbejder for:

 • Sikring af en optimal sekretariatsbetjening for medlemmer af DM Leder
 • Udvikling af en nyttig og relevant web-platform til dig som leder
 • Udvikling af kursustilbud
 • Afholdelse af årsdag for højtuddannede ledere
 • Karriererådgivning til ledere og mellemledere

Bestyrelsens øvrige fokusområder:

 • Opsamling af viden og holdninger til at øve indflydelse på politisk niveau
 • Input til overenskomster (blandt andet omklassificering og medunderskriver på cheflønaftalen)
 • Opsamling af viden om ledere til synliggørelse og markedsføring i offentligheden
 • Fortsat udvikling og justering af tilbud og services til medlemmerne af DM Leder